Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai?

Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật.

Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “Về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.

 

Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai? Vì do nguyện lực có thể bạt trừ bệnh khổ của chúng sanh nên gọi là Dược Sư, có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tăm tối si mê nên gọi là Lưu Ly Quang. Ngài hiện là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị Đại Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.
Bản nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sanh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.
Theo hệ thống Kinh điển Phật Giáo thì có thuyết cho là mỗi vị có mỗi đại nguyện và ứng thân riêng từng vị. Có thuyết cho là các Ngài từ nhất thể là Dược Sư Như Lai mà phân thân ứng hiện, danh hiệu của các Ngài là: Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai; Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai; Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai; Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai; Pháp Hải Lôi Âm Như Lai; Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai; Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Mỗi Đức Phật đều trụ ở phương Đông cách thế giới Ta Bà từ bốn đến mười hằng hà sa thế giới.
Dưới đây là bảy Tôn Tượng của bảy Đức Phật Dược Sư:
Nam Mô Quang Thắng Thế Giới – Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai
Nam Mô Diệu Bảo Thế Giới – Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
Nam Mô Viên Mãn Hương Tích Thế Giới – Kim Sắc Bảo Quang
Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
Nam Mô Vô Ưu Thế Giới – Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
Nam Mô Pháp Tràng Thế Giới – Pháp Hải Lôi Âm Như La
i
Nam Mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới – Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
Nam Mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới – Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 

12 lời nguyện của Phật Dược Sư

1. Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh;
2. Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình;
3. Cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện;
4. Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Ðại thừa;
5. Giúp chúng sinh giữ giới hạnh;
6. Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra;
7. Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh;
8. Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới;
9. Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo;
10. Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt kiếp;
11. Ðem thức ăn cho người đói khát;
12. Ðem áo quần cho người rét mướt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *