Khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo

Ngày 13/10, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập, thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định. Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng. Tăng cường việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.

Đẩy nhanh việc lập, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị, các khu vực phụ cận. Rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, cũng như kiên quyết thu hồi với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao chất lượng công tác thẩm định và phê quyệt quy hoạch, thẩm định và phê duyệt dự án nhằm phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội.

Cử tri TP. Đồng Xoài kiến nghị thu hồi các dự án quy hoạch treo kéo dài – Ảnh BPO

(Theo CTTĐTBP) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *